Obchodní podmínky

na webu Aukce obrazů a starožitností

aukčních pravidel
upravujícího účast na online aukci v systému společnosti Galerie Kutná Hora, s. r. o. provozovaném na portálu www.galeriekutnahora.cz a pravidla jejího průběhu a užívání

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky aukčních pravidel (dále jen „obchodní podmínky“) upravují pravidla užívání internetového portálu www.galeriekutnahora.cz jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků online aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.galeriekutnahora.cz, tedy osob, které se zapojí do online aukce za účelem učinit nejvyšší nabídku na položku aukce nebo akceptovat cenu KUP HNED a cílem tuto položku aukce zakoupit. Internetová online aukce na portálu www.galeriekutnahora.cz se neřídí právními předpisy upravující veřejné dražby. Vyplněním registrace na portálu www.galeriekutnahora.cz uzavírá zájemce s provozovatelem smlouvu o účasti na online aukci za účelem uzavření kupní smlouvy na položku aukce. Označením pole „Souhlasím se zpracováním Osobních údajů a Obchodními podmínkami“ poskytuje zájemce svůj souhlas s aktuálním zněním obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, postupem dle č. III. těchto obchodních podmínek. Provozovatelem online aukce je společnost Galerie Kutná Hora, s. r. o. se sídlem Husova 625/8, 286 01 Čáslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261381, IČ 05295271 (dále jen provozovatel), e-mail: info@galeriekutnahora.cz. Provozovatel je společnost provozující online aukční systém, který umožňuje vlastníkům zpeněžit položku aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce aukce a účastníkovi aukce nabízenou položku aukce poptat a v případě vítězství v aukci jej získat. Vlastník na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem pověřuje provozovatele k tomu, aby pro vlastníka vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení položky aukce formou online aukce. Provozovatel pořádá neveřejné internetové online aukce, kterých se mohou účastnit pouze registrovaní zájemci a současně zajišťuje správu aukčního systému, údržbu a podporuje nabídku položky aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení (byl-li vysloven souhlas) s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat položku aukce veřejnosti, včetně fotografií a/nebo videí a popisu nabízené položky aukce na základě vlastníkem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití. Nabízené položky aukce jsou označeny a popsány na internetovém portálu www.galeriekutnahora.cz. Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Technické nároky na softwarovou aplikaci online internetové aukce jsou, že počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu a pro bezproblémovou účast v internetové aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných internetových prohlížečů v aktuální verzi jako např. Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox apod.

II. Základní pojmy

Obchodní podmínky aukčních pravidel (obchodní podmínky) = podmínky účasti na online aukci v systému společnosti Galerie Kutná Hora, s. r. o., provozovaném na portálu www.galeriekutnahora.cz a pravidla jejího průběhu a užívání;
provozovatel = společnost Galerie Kutná Hora, s.r.o., provozující online aukční systém, který umožňuje vlastníkovi zpeněžit položku aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce aukce;
vlastník = osoba zadávající provedení online aukce, dispozičně oprávněná vůči položce internetové aukce, která má v úmyslu položku internetové aukce zpeněžit;
položka aukce = movité předměty, případně jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím online aukce a v níž jsou popsány;
online aukce = služba sloužící k výběru nabídky účastníka internetové aukce, která se provádí na základě zadání vlastníka za účelem zpeněžení položky internetové aukce, realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v internetové aukci, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s obchodními podmínkami, rozumí se prodej nejvyšší nabídce učiněné na internetovém portálu www.galeriekutnahora.cz;
uživatel = osoba, která navštívila portál www.galeriekutnahora.cz a užívá jeho funkcí;
zájemce = uživatel portálu www.galeriekutnahora.cz, který vyplnil registraci do online aukčního systému na www.galeriekutnahora.cz pod svým přihlašovacím jménem (e-mail) a heslem a souhlasil s obchodními podmínkami účasti na online aukci v systému společnosti Galerie Kutná Hora, s.r.o. provozovaném na portálu www.galeriekutnahora.cz;
účastník = zájemce o účast v aukci, který dokončením registrace na www.galeriekutnahora.cz s provozovatelem online aukce uzavřel smlouvu o účasti v online aukci a byl mu povolen přístup do online aukce;
online aukční systém = internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené provozovatelem, která je využita k provedení online aukce;
přihlašovací jméno = e-mail účastníka, zadaný při registraci;
heslo = ochranný prvek pro přihlášení se účastníka do online aukce;
účet = část online aukčního systému zpřístupněná účastníkovi online aukce, obsahující informace jemu příslušející a evidující jeho jednotlivé nabídky;
vyvolávací cena = nejnižší možná cena položky aukce bez poplatku provozovateli;
nabídka = činí se formou příhozu a je to nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i aktuálně nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz;
tabulka minimálních příhozů = výše příhozu při určité okamžité internetové aukční ceně;
standardní příhoz = aktuálně další příhoz v pořadí dle tabulky minimálních příhozů;
vlastní příhoz = jakákoli částka větší než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů;
limit = částka větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, z níž systém pak dále za účastníka automaticky přihazuje nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby účastník zůstal nejvýše přihazujícím, až do výše jeho limitu;
aktuální cena = součet vyvolávací ceny a veškerých dosavadních příhozů bez poplatku provozovateli;
vítězný příhoz = poslední příhoz na položku aukce, jehož přičtením k aktuální ceně se vyjádří za kolik byla položka aukce prodána;
prodejní cena = konečná cena položky aukce bez poplatku provozovateli;
cena KUP HNED = konečná cena položky aukce bez poplatku provozovateli. Je možno ji akceptovat do doby, než účastník provede první příhoz.
poplatek provozovateli = poplatek provozovateli za zprostředkování prodeje formou online aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20%, z konečné prodejní ceny.

III. Podmínky účasti v online aukci

Zájemcem může být právnická i fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která se zapojí do online aukce za účelem činit příhozy a cílem zakoupit danou položku.

Účastníky aukce nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práva k předmětům prodeje, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje  úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo se nesmí účastnit aukce za ně. Účastníky aukce nesmějí být dále zprostředkovatel, členové jeho statutárního nebo kontrolního orgánu,  osoby jim blízké a jeho zaměstnanci, ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí aukce téhož předmětu prodeje u zprostředkovatele. Nikdo se nesmí zúčastnit aukce za osoby uvedené v tomto odstavci.
Pro registraci je třeba použít registrační formulář zveřejněný na internetovém portálu  www.galeriekutnahora.cz. Registrace je bezplatná, nenároková, s platností do odstoupení. Zájemce internetové aukce je povinen se zaregistrovat a vyplnit úplně a pravdivě registrační formulář, který si před odesláním provozovateli může zkontrolovat a opravit zadané údaje. Uvedené údaje musí být provozovatelem ověřeny. Zájemce bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zjišťovat v rámci identifikace osob rodná čísla, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Zájemce je při vyplnění registračního formuláře povinen zaslat  kopii svého platného občanského průkazu nebo pasu provozovateli. Ověření totožnosti zájemce je nezbytné k úspěšnému dokončení registrace. Zájemce výslovně prohlašuje a zasláním kopie občanského průkazu nebo pasu stvrzuje, že veškeré své osobní údaje předává provozovateli dobrovolně a o své vlastní vůli, při plném dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z důvodu ověření své totožnosti. Uděluje provozovateli souhlas ke zpracování svého rodného čísla a případnému zpracování či pořízení kopie průkazu totožnosti. Právnická osoba, která se zaregistruje a stane se tak účastníkem či zmocněncem účastníka, je povinna po vyplnění registračního formuláře zaslat e-mailem výpis z obchodního rejstříku, ne starším než tři měsíce, ve které je zapsána osoba oprávněná jednat jejím jménem. Ověření totožnosti takového osoby bude probíhat stejným způsobem jako u osoby fyzické. Zájemce zodpovídá za to, že elektronický kontakt (e-mail), který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty. Vyplněním registračního formuláře a odsouhlasením obchodních podmínek zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele. Údaje poskytnuté pro registraci slouží pouze pro interní potřeby provozovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR, viz bod IV. obchodních podmínek. Po vyplnění registračního formuláře a jeho odeslání, je zájemce na webové stránce informován, že k dokončení registrace je nutné schválení registrace provozovatelem. Registrací a každým novým přihlášení do svého účtu účastník vyslovuje svůj souhlas s obchodními podmínkami v platném znění. Registrovaný účastník je povinen sledovat aktuální obchodní podmínky a těmito podmínkami se řídit. Po splnění pokynů bude registrace zájemce dokončena potvrzením provozovatele a bude o tomto informován automatickou zprávou zaslanou na jím uvedený e-mail. Potvrzení provozovatelem bude nejpozději do 24 hodin pracovního dne od splnění pokynů pro dokončení registrace. Následně se může účastník přihlásit pomocí svého e-mailu a hesla zadaného při registraci a aktivně se účastnit online aukce. Provozovatel si vyhrazuje právo nedokončit registraci nového zájemce, a to i bez udání důvodů. Údaje o registraci účastníka, tedy smlouvě o účasti v internetové aukci, včetně data provedení registrace, jsou provozovatelem archivovány po dobu platnosti registrace a účastníkovi na jeho žádost k nim bude umožněn přístup. Současně má každý registrovaný účastník ve svém účtu archivovány své akceptace na položky. Registraci může účastník kdykoliv zrušit, pokud zašle oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mail info@galeriekutnahora.cz, případně poštou na adresu sídla provozovatele písemnou formou doporučeného dopisu. Po vypořádání všech finančních závazků účastníka vůči provozovateli, bude registrace účastníka zablokována a údaje skartovány, pokud zákon nestanoví jinak, viz bod IV. obchodních podmínek. Účastníkem online aukce dané položky nesmí být navrhovatel aukce dané položky.

IV. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, email, poštovní adresa, osobní identifikační údaje) jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele internetového portálu www.galeriekutnahora.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (kromě nutných údajů pro externího dopravce) či jinak zneužity. Tato data jsou shromažďována za účelem splnění zákonných předpisů, viz zákon č. 253/2008 Sb. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů, má účastník online aukce právo požadovat na provozovateli vysvětlení a odstranění vzniklého stavu. Bez souhlasu účastníka není možné jakékoli informace osobního charakteru předávat, kromě nutných informací externímu dopravci při transportu získané položky kupujícímu.  Právo účastníka k údajům o jeho osobě je zaručeno. Účastník registrací a využíváním služeb internetové aukce dává souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů a sdělením elektronického kontaktu vyslovuje souhlas s tím, že mu jeho prostřednictvím budou, bylo-li při registraci potvrzeno, zasílána obchodní sdělení poskytovatele. Nesouhlasí-li účastník aukce s tím, aby mu byla zasílána takováto sdělení provozovatelem, nahlásí tuto skutečnost osobně nebo písemně spolu se svým elektronickým kontaktem. Účastník má též právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze zrušením registrace, viz bod III. obchodních podmínek. V případě zániku  či zrušení registrace budou shromážděné údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat údaje vyplývá ze zákona. Přístup registrovaných účastníků do aukčního systému je chráněn heslem, které zná pouze registrovaný účastník a musí ve svém vlastním zájmu dbát, aby heslo nebylo volně přístupné ostatním osobám a nemohlo tak dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití i registrace účastníka a jeho údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

V. Pravidla průběhu a užívání online aukce

V online aukci na internetovém portálu www.galeriekutnahora.cz,  je možno činit příhozy nebo před prvním příhozem či podáním limitu akceptovat cenu KUP HNED s cílem zakoupit položky, které si mohou účastníci prohlédnout na výše uvedeném internetovém portálu. Zde jsou položky popsány včetně například techniky zhotovení, čistého rozměru bez rámu, vyvolávací ceny, aktuální ceny, výše minimálního příhozu, plánovaného časového intervalu do konce aukce, případně ceny KUP HNED, je-li nastavena. Bude-li však proveden příhoz během posledních čtyř minut aukce, bude plánovaný čas ukončení prodloužen o čtyři minuty. Čas ukončení bude prodlužován tak dlouho, dokud budou činěny příhozy. Odpočítávání času do konce aukce jednotlivé položky nemusí být shodné, pokud nemá účastník synchronizován čas s aukcí na svém počítači. Rozhodující je čas na serveru, který je uveden v horní pravé části obrazovky. Drobná poškození popsaných položek, která odpovídají jejich stáří a opotřebení, se neuvádějí. Položky mohou nést malé restaurátorské zásahy, drobná poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru starších tisků a kreseb. Popsána jsou pouze ta poškození, která by případně ovlivňovala uměleckou hodnotu dané položky. Pokud je položkou internetové aukce kulturní památka podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bude na tuto skutečnost upozorněno v popisu položky a její cena bude zjištěna posudkem znalce. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z ČR vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči. Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Provozovatel ani zadávající vlastník nabízené položky dle smlouvy o zprostředkování prodeje, neodpovídá potencionálnímu kupujícímu za to, zda položka internetové aukce podléhá vývozním či dovozním předpisům českým či států dovozu. Provozovatel výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jiné nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem položek kupujícímu či komukoliv jinému vzniknout.  
Účastník po přihlášení do svého účtu, výběru položky v Aktuální aukci a kliknutí na její detail, přihazuje k ceně nabízené položky částku dle tabulky minimálních příhozů.
Tabulka minimální příhozů:

Výše příhozu

Cenové rozpětí

100,-

při okamžité internetové aukční ceně méně než 2000,- Kč

200,-

při okamžité internetové aukční ceně 2000,- Kč a více, ale méně než 5 000,- Kč

500,-

při okamžité internetové aukční ceně 5000,- Kč a více, ale méně než 10 000,- Kč

1 000,-

při okamžité internetové aukční ceně 10 000,- Kč a více, ale méně než 20 000,- Kč

2 000,-

při okamžité internetové aukční ceně 20 000,- Kč a více, ale méně než 50 000,- Kč

      5 000,-

při okamžité internetové aukční ceně 50 000,- Kč a více, ale méně než 100 000,- Kč

    10 000,-

při okamžité internetové aukční ceně 100 000,- Kč a více, ale méně než 300 000,- Kč

    20 000,-

při okamžité internetové aukční ceně 300 000,- Kč a více, ale méně než 500 000,- Kč

    50 000,-

při okamžité internetové aukční ceně 500 000,- Kč a více, ale méně než 1 000 000,- Kč

  100 000,-

při okamžité internetové aukční ceně 1 000 000,- Kč a více

Účastník má možnost zadat svůj příhoz následujícími způsoby:
a) Přihodit
Může akceptovat systémem nabídnutou částku, pokud je první dražitel na dané položce, draží položku za aktuální cenu, první příhoz je roven nule. Pokud je položka již dražena, systém nabídne částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů (cena položky je tedy složena z aktuální ceny a příhozu) = volba standardního příhozu. Může však také vložit částku své maximální nabídky, kterou je ochoten za položku okamžitě zaplatit, tedy vložit jakoukoliv částku větší než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů = volba vlastního příhozu.  Aktuální cena položky se zvýší na jeho maximální nabídku. Příhoz je závazný a jeho anulace je vyloučena. 
b) Přihazovat do limitu 
Může akceptovat systémem nabídnutou částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů nebo zadat jakoukoliv částku větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, tak účastník nemusí sledovat průběh a čekat na konec internetové aukce. Systém pak bude automaticky přihazovat za účastníka nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby účastník zůstal nejvýše přihazujícím a vyhrál aukci. Příhozy účastníka se budou zvyšovat jen do výše limitu, který nastavil. Všechny účastníkem nastavené limity může účastník přehledně vidět ve svém účtu. Byla-li účastníkova limitní částka překonána, může účastník dle svého uvážení může částku navýšit či pokračovat osobně. V okamžiku souběhu dvou stejných limitů systém automaticky upřednostní dříve zadaný příhoz. 
     Možnosti, které v případě „přihazovat do limitu“ mohou nastat:
b.1) účastník zadá limit na položku, kde není aktuálním dražitelem, systém nejprve provede příhoz dle tabulky minimálních příhozů (v případě dosud nedražené položky na vyvolávací cenu) a následně uloží  limit účastníka do systému,
b.2) účastník zadá limit na položku, kde je aktuálním dražitelem a systém pouze uloží výši limitu do systému, aktuální cena zůstává nezměněna,
b.3) účastník zadá vyšší limit na položku, kde již limit zadal, vše proběhne jako u předchozích bodů s rozdílem, že systém přepíše starý limit účastníka, limitem novým vyšším, systém je nastaven tak, že sám sebe účastník nepřehodí, v případě, že je zrovna účastník nejvýše přihazujícím, aktuální cena položky zůstane stejná i po zvýšení účastníkova limitu,
b.4) účastník zadá limit příliš vysoký, jeho výši může snížit tím, že nastaví limit nový, nižší, minimálně však o řád vyšší než bude aktuální cena v daném okamžiku, tak účastník dosáhne nižšího limitu. 
Po ukončení internetové aukce budou částky archivovány v databázi pro případnou zpětnou kontrolu na základě žádosti registrovaného účastníka.
V detailu konkrétní položky se automaticky aktualizuje stránka po jedné minutě. Pokud chce účastník okamžitou informaci o stavu položek v aktuální aukci, aktualizuje si potřebnou stránku osobně, pomocí tlačítka znovu načíst stránku.
Novým vlastníkem položky se stává ten účastník, který provede v čase a termínu dané aukce nejvyšší příhoz a posléze částku zaplatí. Pokud na stejnou položku budou podány dvě stejné nabídky, systém automaticky upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas nabídky. Jakmile aukce skončí, je vítězný účastník automaticky informován o výhře, platbě a převzetí položky prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.

Příhoz účastníka aukce je možné zrušit v případech, kdy:

a) není možné ověřit identitu účastníka aukce nebo jeho údaje neodpovídají skutečnosti (neplatné telefonní číslo, stará či fiktivní adresa);

b) dojde ke zničení nebo poškození předmětu prodeje (živelná událost, cizí zavinění, krádež);

c) vyjde v průběhu trvání nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu zprostředkovatele či důvěryhodnost účastníka aukce (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob, varování jednotlivých uživatelů na neserióznost účastníka aukce);

d) dojde ke zmaření aukce z technických důvodů; zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením aukce.

 

VI. Využití ceny KUP HNED

Po dohodě s prodávajícím je u některých položek nastavena možnost okamžité koupě tlačítkem KUP HNED. To, že je u konkrétní položky nastavena možnost okamžité koupě, je viditelné všem uživatelům aukčního portálu v přehledu položek v aukci. Cena KUP HNED v detailu položky aukce je viditelná pouze účastníkům online aukce, tj. pouze schváleným registrovaným účastníkům online aukce. Cena KUP HNED může být identická jako cena vyvolávací nebo i vyšší. Využít cenu KUP HNED lze pouze před prvním příhozem nebo před prvním podáním limitu. Po prvním příhozu nebo prvním podání limitu je možnost okamžité koupě vyloučena, tlačítko KUP HNED je pak automaticky v detailu položky odstraněno.

VII. Položky s popisem PŘIPRAVUJEME

Průběžná online aukce umožňuje kontinuálně vkládat nové položky. Pokud je u položky datum zahájení aukce v budoucnu, tak od doby zveřejnění položky na portálu do doby zahájení aukce je u položky v přehledu děl popisek PŘIPRAVUJEME. U takovéto položky v době před zahájením aukce můžou být zveřejněny pouze základní údaje bez cen, i bez konkrétního popisu. Tato přípravná fáze slouží k informování zájemců o připravovaném zahájení aukce a provozovateli k zajištění validních informací k položce. Veškeré ceny a informace jsou zveřejněny okamžikem zahájení online aukce dané položky. Provozovatel si vyhrazuje právo u položek v přípravné fázi tuto položku odstranit z aukčního portálu bez náhrady.

VIII. Popisek „Odhad Galerie Kutná Hora v Kč“

Cenové rozpětí uvedené u tohoto popisku je subjektivním hodnocením provozovatele a je stanovené dle informací od prodávajícího, kvality konkrétního díla, výlučnosti autora díla, jeho námětu/motivu, období jeho vzniku, použitého materiálu/techniky, obchodovaných historických cenách obdobného díla atd. Provozovatel se neprohlašuje za znalce/soudního znalce, ani se do této pozice nestaví. Provozovatel se nepřihlašuje k odbornému výkonu „Ceny a odhady výtvarného umění, starožitností a předmětů muzejní a galerijní hodnoty. Z uvedeného nelze uplatňovat zákon č. 89/2012 Sb. Obč. zák. o náhradě škody v případě, kdy osoba, která samu sebe prohlašuje za znalce, nebo se do této pozice staví poskytne nesprávně poskytnutou radu nebo informaci. Veškeré informace k předmětům nabízeným v aukci jsou poskytovány provozovatelem s přihlédnutím k  informacím poskytnutým prodávajícím a po konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované účastníku aukce o jakémkoliv draženém předmětu písemnou formou nebo ústně, včetně informací na internetových stránkách zprostředkovatele jsou sdělením jím obdržených informací. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost těchto údajů.

IX. Způsob platby a předání položky aukce

Vítězný účastník, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál online aukci nebo účastník, který využil okamžité koupě tlačítkem KUP HNED a bude mu prodána daná položka, je povinen uhradit částku nejvyšší učiněné nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení online aukce dané položky. Pátý pracovní den musí být částka připsána na bankovním účtu provozovatele. Dále je seznámen s tím, že je povinen uhradit provozovateli poplatek za zprostředkování prodeje formou online aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20%, vč. příp. DPH, z ceny dané položky dosažené v aukci nebo ceny KUP HNED, a to při úhradě ceny dosažené v aukci a stejným způsobem, jakým je hrazena tato cena. Platby budou účastníkem uhrazeny bankovním převodem na bankovní účet provozovatele č. 2801044264/2010, vedený ve Fio bance, pokud  nebude dohodnuto jinak. Po uhrazení částky nejvyšší učiněné nabídky nebo ceny KUP HNED, s poplatkem provozovatele, se vítězný účastník internetové aukce stává vlastníkem položky a přechází na něj též nebezpečí škody, zničení a ztráty položky. Pokud vítězný účastník zvítězí na více položkách, tak tyto položky mu budou vydány až po uhrazení poslední z nich. Provozovatel zajišťuje zaslání věci do místa určení za paušální částku 480 Kč, vč. DPH, zahrnující poštovné, balné a pojištění, za každou jednotlivou položku. Cena za zaslání položky do zahraničí je smluvní. Náklady na přepravu položky hradí vítězný účastník. Odpovědnost za vydraženou položku při přepravě nese přepravce. Nebezpečí škody na položce přechází na vítězného účastníka online aukce okamžikem předání externímu přepravci. Pokud dojde k opožděné platbě za danou položku, která bude učiněna po splatnosti dle těchto obchodních podmínek nebo dojde k uhrazení pouze části z celkové částky, může provozovatel zaslat částku zpět vítěznému účastníkovi a to sníženou o škodu ve výši smluvní pokuty stanovené na 50 % z celkové částky za danou položku včetně poplatku provozovatele, bez nároku na danou položku ze strany vítězného účastníka.                                   
Neuhrazené položky mohou být zařazeny zpět do online aukce nebo odprodány jiným zájemcům a jejich původní aukce bude považována za zmařenou. Bude-li nucen provozovatel k takovému kroku přistoupit a dojde-li tedy provozovateli ke škodě, ušlému zisku či poškození dobrého obchodního jména vůči vlastníkům nabízených položek, z důvodu neuhrazení položky vítězným účastníkem ve stanoveném termínu dle těchto obchodních podmínek, tedy do 5 pracovních dnů od okamžiku ukončení aukce nebo od okamžiku akceptace ceny KUP HNED, bude tato škoda provozovatelem vyčíslena jako smluvní pokuta ve výši 50 % z celkové částky za danou vydraženou a neuhrazenou položku vítězným účastníkem včetně poplatku provozovatele,  a po vítězném účastníkovi bude požadována k úhradě, včetně všech nákladů právního zastoupení a soudních výdajů. Účast v online aukci je dobrovolným rozhodnutím jednotlivce s vědomím svých finančních možností a zároveň s vědomím všech povinností plynoucích z takové účasti se všemi právními důsledky s tím spojenými. 

X. Odstoupení od smlouvy

Účastník má právo odstoupit od smlouvy o účasti na internetové aukci za účelem uzavření kupní smlouvy na položku aukce ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, tedy od registrace účastníka. O odstoupení může účastník informovat provozovatele použitím emailu info@galeriekutnahora.cz, případně poštou na adresu sídla provozovatele písemnou formou doporučeného dopisu. V případě učinění vítězného příhozu na položku aukce zaniká právo na odstoupení od smlouvy, neboť učiněním příhozu účastníkem se má za to, že účastník tímto dal výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Po vítězném příhozu zaniká právo na odstoupení od smlouvy, neboť jde o položky, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy vzhledem k tomu, že položka aukce byla účastníkem získána podáním nejvyšší nabídky dané v online aukci. Účastník je tak již vázán povinností uzavřít kupní smlouvu na položku aukce.

XI. Reklamační řád

Uplatnění reklamace položky je možno pouze z důvodu vážného podezření na falzum, vzhledem k tomu, že se jedná o položky staré a opotřebené. V případě takové reklamace účastník do tří dnů od okamžiku převzetí zboží od externího dopravce informuje o této skutečnosti provozovatele. Poté je vítězný účastník povinen do 14 kalendářních dnů ode dne podání reklamace předložit provozovateli písemný znalecký posudek od soudního znalce v oboru výtvarné umění, který jednoznačně prokáže, že se jedná o falzum. Reklamace musí být podána písemnou formou doporučeného dopisu na adresu sídla provozovatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
U uměleckých předmětů, zejména obrazů a starožitností, se v popisu položek uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu a mohou mít vliv na jejich cenu. Tyto položky mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Případné poškození či nefunkčnost je již zohledněno v ceně položek a každý zájemce o koupi má možnost si nabízené položky před učiněním vítězného příhozu prohlédnout na internetových stránkách www.galeriekutnahora.cz ve formě fotografií, případně videí. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražené položky jsou po učinění vítězného příhozu vyloučeny.

XII. Práva z vadného plnění

Účastník souhlasí s tím, že doba pro uplatnění práv z vadného plnění je v této smlouvě stanovena na lhůtu 12 měsíců. Toto ustanovení se však nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí, či vyplývá-li to z povahy věci.
V případě, že provozovatel bude odpovídat účastníkovi za škodu, účastník souhlasí s tím, že náhrada škody bude omezena. Provozovatel není povinen hradit ušlý zisk, ani škodu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny položky.

XIII. Povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje provést online aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení provozovatele umožňuje vytvoření internetové online aukce a její uživatelské zpřístupnění v souladu se zadáním a podklady předanými vlastníky. Provozovatel se zavazuje zajistit aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v internetové aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad jejich průběhem a prezentuje jejich výsledky. Provozovatel nemůže být vlastníkem položky aukce a je z internetové aukce vyloučen.

XIV. Oprávnění provozovatele

Provozovatel je oprávněn zrušit registraci účastníkovi, který jakýmkoli způsobem porušil či nedodržel obchodní podmínky této online aukce či zmařil jakoukoli předešlou aukci. Takto vyloučený účastník se nesmí pokoušet o novou registraci a to ani prostřednictvím jiné osoby, která by se za něj registrovala a následně dražila. Takové jednání bude považováno za jednání úmyslně podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Provozovatel bude po takovém účastníkovi vymáhat veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Každý účastník může mít pouze jeden účet. Zjistí-li provozovatel, že účastník má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady všechny účty účastníkovi zrušit.
V případě výpadku serveru, elektrického proudu nebo živelné pohromy, ale také v případě závažného protiprávního jednání vlastníka položky, si provozovatel vyhrazuje právo aukci daného položky zrušit či změnit její termín. Provozovatel má právo prodloužit aukci, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele internetové aukce, které znemožní většině účastníků činit nabídky nebo jsou-li nefunkční hlavní funkce pro nalezení internetové aukce.
Provozovatel výslovně upozorňuje, že neručí za rychlost připojení, rychlost přenosu dat, případně její případné snížení, za trvalý a nepřerušovaný přístup účastníka k internetové aukci, za rychlost kliku zobrazeného na počítači účastníka a jeho promítnutí do internetového aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se účastník účastní. Provozovatel neodpovídá účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.galeriekutnahora.cz, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti internetové sítě, jejich prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat jak na straně účastníka, tak na straně provozovatele. Provozovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v internetové aukci.
Provozovatel upozorňuje zájemce, že v případě nesplnění podmínek pro účast v internetové aukci, nebude jeho registrace dokončena potvrzením provozovatele a nebude mu umožněn přístup do internetové aukce. Současně provozovatel upozorňuje uživatele aukčního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin.

XV. Závěrečná ustanovení

Popis položek uvedených v internetové aukci je prováděn odborníky Galerie Kutná Hora,  jejich správnost však nemůže být zaručena. Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vlastníky provozovateli pro účely aukce. Informace obsažené na internetových stránkách jako např. texty, obrázky, grafy a video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmí být bez výslovného písemného souhlasu zprostředkovatele kopírovány nebo jinak zpracovávány.
Na základě uvedených podmínek a smluv mezi provozovatelem a vlastníky nabízených položek se služby poskytované provozovatelem online aukce považují za poskytnuté okamžikem uhrazení konečné ceny položky s poplatkem za zprostředkování vítězným účastníkem online aukce nebo účastníkem, který využil možnost okamžité koupě KUP HNED. Vlastnické právo na položku přechází na vítězného účastníka okamžikem uhrazení konečné ceny položky s poplatkem za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu obchodních podmínek bez předchozího upozornění, a to tím, že zveřejní jejich poslední a úplné znění na internetových stránkách www.galeriekutnahora.cz. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění obchodních podmínek v platnost. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Všechny starší verze obchodních podmínek jsou u provozovatele archivovány a účastník si je může vyžádat. V případě nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ujednání obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti či neplatnosti, zbývající ustanovení zůstanou závazná. Poskytovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se budou řídit ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a současně, že veškeré spory vzniklé z těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

Obchodní podmínky platné v aktualizovaném znění od 11. 11. 2016 a dále.